Co to jest akt notarialny i jakie są jego rodzaje?

Aktem notarialnym nazywamy urzędowy dokument, który stanowi potwierdzenie określonej czynności prawnej. Uznawany jest on również za szczególną formę czynności prawnej. Akt notarialny sporządzany jest przez notariusza na mocy woli stron lub jeżeli taka konieczność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Jego brak sprawia, że czynność prawna jest bezskuteczna albo nieważna.

Co powinien zawierać akt notarialny?
Zgodnie z prawem o notariacie akt notarialny musi składać się z kilku podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest dokładna data rozpoczęcia i podpisania aktu, składająca się z roku, miesiąca i dnia, a niekiedy nawet godziny i minuty sporządzenia. Akt notarialny powinien zawierać również miejsce jego sporządzenia. Nieodzownym elementem aktu jest imię, nazwisko oraz siedziba notariusza.

Następnie powinny zostać wymienione wszystkie podmioty biorące udział w akcie, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także przedstawiciele i pełnomocnicy. W przypadku osób fizycznych podaje się imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania, a przypadku osób prawnych nazwę i siedzibę.

Najważniejszą częścią aktu są oświadczenia stron. Jeżeli istnieje taka potrzeba można powołać się na dokumenty okazane przy akcie. Na żądanie stron w akcie uwzględnia się także wszelkie fakty i okoliczności, które miały miejsce przy spisywaniu aktu.

Akt kończy stwierdzenie, że dokument został odczytany, przyjęty i podpisany. Po czym następują podpisy osób, które brały udział w akcie oraz podpis notariusza.

Jakie są rodzaje aktów notarialnych?
W formie aktów notarialnych sporządza się wiele dokumentów. Pierwszą, obszerną kategorią dokumentów wymagających formy aktu notarialnego są różnego rodzaju umowy, a wśród nich:
– umowy darowizny,
– umowy sprzedaży,
– umowy działu spadku,
– umowy zniesienia współwłasności,
– umowy zamiany, dożywocia oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu,
– majątkowe umowy małżeńskie,
– umowy o ustanowienie służebności,
– umowy deweloperskie.

W formie aktu notarialnego sporządza się także protokoły np. protokoły zgromadzeń różnych organizacji czy protokoły przebiegu określonych zdarzeń. Dużą grupę dokumentów sporządzanych, jako akty notarialne stanowią testamenty oraz oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Akty notarialne potwierdzają także wszelkiego typu pełnomocnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *